زندگی اگر نام دیگری داشته باشد، آن نام «پایتخت» خواهد بود!