یاکریـم

اسم یه پرنده، صدازدن خدا:)

یاکریـم

اسم یه پرنده، صدازدن خدا:)

دانشجو معلّم،
ساکن غرب کشور،
دهه هشتادی،
دست به قلم و کنجکاو،
دوستدار بستنی موزی:)